7 shortcode hữu ích cho “dân” nghiền WordPress

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng những WordPress Shortcode dưới đây không bị trùng với các WordPress Shortcode mà bạn đang sử dụng.

Hiển thị snapshot của trang web

Để hiển thị snapshot của một trang web nào đó, các bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
function afublog_snap($atts, $content = null) {
        extract(shortcode_atts(array(
            "snap" => 'https://s-ssl.wordpress.com/mshots/v1/',
            "url" => 'http://afublog.com',
            "alt" => 'All 4 You Blog',
            "w" => '500',
            "h" => '400' //
        ), $atts));
    $img = '<img src="' . $snap . '' . urlencode($url) . '?w=' . $w . '&h=' . $h . '" alt="' . $alt . '"/>';
        return $img;
}
add_shortcode("snap", "afublog_snap");

rồi sau đó chèn đoạn shortcode sau vào nơi mà bạn muốn hiển thị snapshot của trang web mà bạn yêu cầu:

1
[snap url="http://afublog.com" alt="All 4 You Blog - afublog.com" w="400" h="300"]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị snapshot của trang web có tên miền là: http://afublog.com với thông số alt là: All 4 You Blog – afublog.com. Snapshot sẽ được hiển thị với kích thước: chiều rộng là: 400px và chiều cao là: 300px.

Hiển thị nút quyên góp

Rất nhiều blogger cần sự hỗ trợ của bạn đọc về mặt tài chính để duy trì và phát triển blog. Để hiển nút quyên góp qua bằng shortcode, các bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

Lưu ý: Đoạn code này được Dũng viết với khả năng hỗ trợ cho 2 dịch vụ lưu trữ tiền & thanh toán trực tuyến khá nối tiệng hiện nay đó là: Paypal.com và NgânLượng.vn

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
function afublog_donate_shortcode( $atts ) {
    extract( shortcode_atts( array(
        'url' => 'http://afublog.com',
        'taikhoan' => 'donate@afublog.com<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l=document.getElementById("__cf_email__");a=l.className;if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
/* ]]> */
</script>',
        'for' => 'All 4 You Blog',
        'sotien' => '5000',
        'dichvu' => 'paypal',
        'text' => ''
    ), $atts)); 
    if( $dichvu == 'nganluong' )    return '<a href="https://www.nganluong.vn/button_payment.php?receiver=' . $taikhoan . '&amp;product_name=Ủng hộ cho ' . $for . '&amp;price=' . $sotien . '&amp;return_url=' . $url . '&amp;comments=Ủng hộ cho ' . $for . '" target="_blank"><img border="0" src="https://www.nganluong.vn/data/images/buttons/13.gif"></a>';
    else
    {
        global $post;
        if ( !$for )    $for = str_replace( " ", "+", $post -> post_title );
        if( $text != NULL ) return '<a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business='.$taikhoan.'&item_name=Ung+ho+cho+'.$for.'" target="_blank">'.$text.'</a>';
        else    return '<a href="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business='.$taikhoan.'&item_name=Ung+ho+cho+'.$for.'" target="_blank"><img src="https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" alt="Ủng hộ qua Paypal"></a>';
    }
}
add_shortcode('donate', 'afublog_donate_shortcode');

rồi sau đó chèn đoạn shortcode sau vào nơi mà bạn muốn hiển thị nút quyên góp:

– Để hiển thị nút quyên góp qua Paypal.com, các bạn hãy chèn đoạn shortcode sau:

1
2
3
4
5
[donate dichvu="paypal" taikhoan="paypal@afublog.com<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l=document.getElementById("__cf_email__");a=l.className;if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
/* ]]> */
</script>" text="Quyên góp cho All 4 You Blog qua Paypal" for="All 4 You Blog"]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị một nút quyên góp: Quyên góp cho All 4 You Blog qua Paypal với tài khoản Paypal sẽ nhận quyên góp là: paypal@afublog.com và có tên item trên Paypal là: Ung ho cho All 4 You Blog – afublog.com.

Ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí cho nút quyên góp qua Paypal trên bằng cách viết CSS cho lớp paypal-donate. Dưới đây là một đoạn CSS gợi ý của All 4 You Blog. Các bạn hãy chèn đoạn code này vào trong tập tin style.css của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
.paypal-donate {
    background: url("https://lh5.googleusercontent.com/-e2CrM4_SuzM/Tl93zC8NarI/AAAAAAAABNU/Ai-3YI0z7QA/s800/icon_cafe.gif") no-repeat scroll 8px 50% transparent;
    border: 2px solid #DEEDF7;
    display: block;
    font-weight: bold;
    margin: 15px 0;
    padding: 24px 80px;
    text-align: center;
}

– Để hiển thị nút quyên góp qua NgânLượng.vn, các bạn hãy chèn đoạn shortcode sau:

1
2
3
4
5
[donate dichvu="nganluong" taikhoan="nganluong@afublog.com<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l=document.getElementById("__cf_email__");a=l.className;if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
/* ]]> */
</script>" for="All 4 You Blog - afublog.com" sotien="10000"]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị một nút quyên góp qua NgânLượng.vn với tài khoản NgânLượng.vn sẽ nhận quyên góp là: nganluong@afublog.com và có tên sản phẩm (product) trên NgânLượng.vn là: Ủng hộ cho All 4 You Blog – afublog.com với số tiền tối thiểu cho 1 lần quyên góp là 10.000 VNĐ.

Mã hóa source code của địa chỉ email

Hiện nay có rất nhiều spam bot lùng sục trên khắp Internet để thu thập thông tin của các địa chỉ email nhằm mục đích spam thư rác. Để giúp địa chỉ email của bạn không trở thành nạn nhân của những con spam bot nói trên, các bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

1
2
3
4
5
function afublog_mail_shortcode( $atts , $content=null ) {
    for ($i = 0; $i < strlen($content); $i++) $encodedmail .= "&#" . ord($content[$i]) . ';';
    return '<a href="mailto:'.$encodedmail.'">'.$encodedmail.'</a>';
}
add_shortcode('mailto', 'afublog_mail_shortcode');

rồi sau đó sử dụng đoạn shortcode sau thay vì ghi trực tiếp địa chỉ email của bạn:

1
2
3
4
5
[mailto]email@afublog.com<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l=document.getElementById("__cf_email__");a=l.className;if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
/* ]]> */
</script>[/mailto]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị địa chỉ email: email@afublog.com một cách bình thường mà con người có thể đọc được tuy nhiên đoạn source code của nó đã bị mã hóa. (Nhấn Ctrl+U để xem)

Tạo nội dung ẩn

Nếu bạn muốn ẩn một nội dung nào đó với bạn đọc không phải là thành viên đăng ký của blog/website của bạn, hãy thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

1
2
3
4
5
6
7
function afublog_member_check_shortcode( $atts, $content = null ) {
     if ( is_user_logged_in() && !is_null( $content ) && !is_feed() )
        return $content;
    return '';
}
add_shortcode( 'member', 'afublog_member_check_shortcode' );

rồi sau đó sử dụng đoạn shortcode sau với nội dung mà bạn muốn ẩn:

1
[member]Xin chào các bạn.[/member]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị nội dung: Xin chào các bạn. với những bạn đọc đang đăng nhập vào blog/website của bạn và ẩn nội dung: Xin chào các bạn. với bạn đọc không đăng nhập vào blog/website của bạn.

Nhúng PDF dưới dạng iframe

Để chèn nội dung tài liệu PDF vào bài viết của bạn, hãy thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

1
2
3
4
function afublog_viewpdf($attr, $url) {
    return '';
}
add_shortcode('embedpdf', 'afublog_viewpdf');

rồi sau đó sử dụng đoạn shortcode dưới đây:

1
[embedpdf width="600px" height="500px"]http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf[/embedpdf]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị nội dung của tài liệu PDF có được dẫn: http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf với chiều rộng là: 600px và chiều cao là: 500px.

Chỉ hiện nội dung trong feed

Shortcode này sẽ cho phép bạn chỉ hiện thị một nội dung nào đó trong RSS feed của bạn. Để khai thác tính năng này, các bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

1
2
3
4
5
function afublog_feedonly_shortcode( $atts, $content = null) {
    if (!is_feed()) return "";
    return $content;
}
add_shortcode('feedonly', 'afublog_feedonly_shortcode');

rồi sau đó sử dụng đoạn shortcode dưới đây:

1
[feedonly]Mã giấy phép bản quyền của bạn là: XYZ[/feedonly]

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị nội dung: Mã giấy phép bản quyền của bạn là: XYZ trong RSS feed mà không hiển thị ở trong bài viết gốc.

Nhúng RSS feed

Để nhúng nội dung RSS feed vào trong bài viết của bạn, hãy thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
include_once(ABSPATH.WPINC.'/rss.php');
function afublog_readRss($atts) {
    extract(shortcode_atts(array(
    'feed' => 'http://feeds.feedburner.com/all4youblog',
    'num'=> '1',
    ), $atts));
    return wp_rss($feed, $num);
}
add_shortcode('rss', 'afublog_readRss');

rồi sau đó chèn đoạn shortcode dưới đây vào nơi mà bạn muốn hiển thị nội dung RSS feed:

1
  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Đầu ra của đoạn shortcode trên sẽ là: Hiển thị: 5 nội dung mới nhất của RSS feed có địa chỉ: http://feeds.feedburner.com/all4youblog.

(ST)

 

web counter
lượt xem
Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 01/10/2011, in Thủ thuật Wordpress and tagged , , . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở 7 shortcode hữu ích cho “dân” nghiền WordPress.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: